Regulamin & RODO

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKO SNOWBOARDOWYCH
„LIGA KUBUSIOWEGO NARCIARZA”

§ 1
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zawodach slalom gigant na nartach i snowboardzie dzieci „LIGA KUBUSIOWEGO NARCIARZA”, zwanego w dalszej części Regulaminem.

2. Podmiotem organizującym Zawody jest Adam Ozaist, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OSI Adam Ozaist z siedzibą w Ustroniu (43-450) ul. Grabowa 51, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. Kontakt do organizatora poprzez stronę www.kubusiowegonarciarza.pl.

3. Terminy i lokalizacja zawodów:
15.01.2022 – Czarny Groń, Rzyki
29.01.2022 – Kasina Ski, Kasina Wielka
05.02.2022 – Kurza Góra, Kurzętnik
12.02.2022 – Skolnity, Wisła
19.02 Słotwiny Arena – Krynica Zdrój
4. Oficjalna strona zawodów:
ligakubusiowegonarciarza.pl
5. Wszelkie inne informacje i wątpliwości będą rozpatrywane w Biurze Zawodów w dniu zawodów przez osoby upoważnione przez Organizatora.
§ 2
ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
1. Konkurencja: Slalom Gigant – jeden zjazd na czas, pomiar czasu elektroniczny – fotokomórka. W przypadku zawodów na Czarnym Groniu oraz w Kasinie, zawody dla wybranych grup odbędą się na dodatkowej trasie przy dolnej stacji kolejki, a pomiar czasu będzie ręczny.

2. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem, zawodnicy mają obowiązek we wszystkich przypadkach postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas uprawiania narciarstwa i fair play.

3. Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć wszyscy amatorzy i zawodnicy z Polski i zagranicy, którzy spełniają kryteria regulaminu.

4. Konkurencja dla narciarzy przeprowadzona zostanie w czterech grupach wiekowych dziewcząt i chłopców:
I grupa – roczniki 2018, 2017, 2016
II grupa – roczniki 2015,2014,2013
III grupa – roczniki 2012,2011, 2010
IV grupa – roczniki 2009,2008,
– Konkurencja slalom gigant dla snowboardzistów będzie w kategorii wiekowej OPEN z podziałem na dziewczęta i chłopców
– Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji kategorii wiekowych w zależności od ilości uczestników.
– Organizator zastrzega możliwość dopuszczenia do zawodów ograniczonej liczby zawodników.
10. Wstępne zgłoszenia do zawodów następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie ligakubusiowegonarciarza.pl. Wstępnego zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny zawodnika,
Po wstępnym zgłoszeniu do zawodów drogą elektroniczną konieczne ostateczne jest pisemne potwierdzenie udziału przez rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika w dniu imprezy od godziny 08:30 do godziny 10:00 w biurze zawodów.
– Udział w zawodach jest nieodpłatny,
– Zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu każdej edycji zawodów do godziny 10:15.
– Listy startowe ustalone zostaną w poszczególnych grupach wiekowych według kolejności zgłoszeń.

5. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko zawodnika;
b) rok urodzenia zawodnika.
c) miejsce zamieszkania zawodnika,
d) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika;
e) zgodę rodzica lub opiekunów prawnych [na piśmie do wypełnienia w biurze zawodów] na udział w zawodach;
f) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o akceptacji niniejszego regulaminu oraz o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu
6. . W zawodach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:
– Posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności narciarskie / snowboardowe,
– Posiadają założony kask
– Brak im przeciwwskazań zdrowotnych,
– Posiadają karnet/bilet danej stacji narciarskiej,
– Posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie do przedłożenia w biurze zawodów.

7. Warunkiem wystartowania w zawodach jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego.
– Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko, organizator zaleca ubezpieczenie od NNW.
– Wszyscy zawodnicy oglądający trasę i startujący w zawodach mają obowiązek jazdy w zapiętych kaskach narciarskich. Zawodnicy bez kasku nie będą dopuszczeni do startu.
– Zawodnicy oglądający trasę przed startem zawodów muszą mieć widoczne numery startowe.
– Uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób obsługujących zawody z ramienia organizatora.
– Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zachowania należytej ostrożności, w szczególności do powstrzymania się od działań i zaniechań mogących narazić innych uczestników lub obsługę na utratę zdrowia bądź życia.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i ich umiejętności narciarskie.
– W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku łamania zasad regulaminu lub w rażący sposób nie respektowania ogólnie przyjętych norm sportowych obsługa organizatora zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu w zawodach.
– Organizator może dopuścić do startu w zawodach osoby poza konkurencją według swojego uznania.
– Organizator powołuje komisję sędziowską.
8. Zawodnicy startują począwszy od najmłodszej grupy wiekowej dziewcząt i chłopców.
9.. Start każdej edycji zawodów zaplanowany jest na godzinę 11:00. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu zawodów.
10. Nagrody:
– Trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej otrzyma medale oraz nagrody ufundowane przez sponsorów o wartości ok 100 zł
– Zawodnicy którzy uzyskali w swoich kategoriach miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe dyplomy.
– Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale za uczestnictwo w imprezie.
– Organizator może przyznać nagrody także w innych kategoriach, według swojego i sponsorów uznania.
– Ceremonia rozdania nagród odbywa się w II turach. Dla pierwszych dwóch kategorii wiekowych ok godziny 13:00, dla pozostałych ok godziny 15:00.

11. Karnet na wyciąg:
– Każdy zarejestrowany zawodnik otrzymuje kupon zniżkowy na zakup karnetu całodziennego w cenie 30 zł (karnet aktywny do godziny 16:00)
– Kupon na karnet można odebrać tylko w biurze zawodów po potwierdzeniu udziału w zawodach

– Karnet przysługuje tylko zawodnikom, którzy nie posiadają karnetów całorocznych (PINGWIN PASS). W przypadku korzystania z karnetu przez osoby nieuprawnione – karnet będzie blokowany.

12. Klasyfikacja generalna:
– Za udział w każdej edycji zawodów pierwsza 10 otrzymuje dodatkowe punkty liczone do klasyfikacji generalnej
– 20pkt za 1 miejsce, 18pkt za 2 miejsce, 16pkt za 3 miejsce…., aż do 2pkt za 10 miejsce
-13. Organizator przewiduje osobne puchary i nagrody rzeczowe, które wręczane będą po ostatnich zawodach Ligi w ośrodku Słotwiny w Krynicy Zdroju.

§ 3
POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na terenie zawodów spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz niestosowaniem się do poleceń obsługi.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub w jakikolwiek inny sposób utracone przez osoby przebywające na terenie zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jakiegokolwiek mienia będącego własnością osób biorących udział w zawodach.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów udostępnionych mu w ramach przeprowadzanych zawodów.
4.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez niego naruszenia wszelkiego rodzaju
5. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia slalomu, w szczególności w przypadku konieczności dokonania korekcji w ustawieniu tyczek i/lub napraw innych urządzeń.
6. Protesty:
– Możliwe jest składanie pisemnych protestów do organizatora w terminie do 15 minut od ukazania się oficjalnych wyników zawodów, protest może złożyć rodzic lub opiekun prawny zawodnika.
7. Uwagi końcowe:
– Organizator może wprowadzać zmiany do programu i regulaminu zawodów, informując zawodników w komunikatach przedstartowych i/lub umieszczając te informacje na stronie www.ligakubusiowegonarciarza.pl.
– Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków pogodowych i/lub śniegowych, o czym poinformuje na stronie internetowej imprezy: www.ligakubusiowegonarciarza.pl

Załącznik nr 1 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów narciarskich „Liga Kubusiowego Narciarza” dalej („Zawody”) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice. Osobą kontaktową wskazaną przez administratora danych osobowych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodmarketing@maspex.com.
2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ,ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodmarketing@maspex.com.
3. Dane osobowe uczestników Zawodów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Zawodów, ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników, jak również w celu prowadzenia działań marketingowych na rzecz marki „Kubuś”, w tym publikowania dokumentacji filmowej i fotograficznej z Zawodów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marki Kubuś), a w przypadku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – art. 6 ust.1 lit. c ) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Zawodach.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Zawodów, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Zawodach, a w przypadku, gdy uczestnik Zawodów jest osobą nagrodzoną dane osobowe tego uczestnika oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej określony w przepisach prawa , przy czym w razie różnic pomiędzy tymi terminami zastosowany będzie termin dłuższy. Dane wykorzystywane w celach promocyjnych będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
6. Dane osobowe będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Zawodów, Panu Adamowi Ozaist prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą OSI Adam Ozaist z siedzibą w Ustroniu (43-450) ul. Grabowa 51, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www w których gromadzone są dane osobowe uczestników Zawodów, podmiotom realizującym wykonanie nagrody.
7. Dane osobowe mogą być przekazane do dostawców usług informatycznych w USA podlegających certyfikacji w ramach PrivacyShield, tj. na podstawie art.45 ust.1 RODO. W przypadku gdyby dane osobowe miały zostać przekazane poza EOG innym podmiotom, ich przekazanie nastąpi w oparciu o podstawy prawne wskazane w art. 44-49 RODO, za uprzednim powiadomieniem o tym fakcie.
8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do żądania przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

nasi partnerzy
Strona korzysta z ciasteczek w celu świadczenia usług i zgodnie z polityką prywatności.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.