Regulamin & RODO 2024

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKO SNOWBOARDOWYCH

„LIGA KUBUSIOWEGO NARCIARZA”

§1

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w zawodach slalom gigant na nartach i snowboardzie dzieci „LIGA KUBUSIOWEGO NARCIARZA”, zwanego w dalszej części Regulaminem.
 2. Podmiotem organizującym Zawody jest Adam Ozaist, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą OSI Adam Ozaist z siedzibą w Ustroniu (43-450) ul. Grabowa 51, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. Kontakt do organizatora poprzez stronę www.ligakubusiowegonarciarza.pl.
 3. Terminy i lokalizacja zawodów:

20.01.2024 Kurza Góra, Kurzętnik

3.02.2024 Skolnity, Wisła 

10.02.2024 Kasina Ski, Kasina Wielka

17.02.2024 Czarny Groń, Rzyki

24.02.2024 Słotwiny Arena – FINAŁ, Krynica Zdrój 

 1. Oficjalna strona zawodów: ligakubusiowegonarciarza.pl
 2. Wszelkie inne informacje i wątpliwości będą rozpatrywane w Biurze Zawodów w dniu zawodów przez osoby upoważnione przez Organizatora.

§2

ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 1. Konkurencja: Slalom Gigant – jeden zjazd na czas, pomiar czasu elektroniczny – fotokomórka. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności w przypadku awarii fotokomórki, Organizator dopuszcza zastosowanie ręcznego pomiaru czasu.
 2. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym regulaminem, zawodnicy mają obowiązek we wszystkich przypadkach postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas uprawiania narciarstwa i fair play.
 3. Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć wszyscy amatorzy i zawodnicy z Polski i zagranicy, którzy spełniają kryteria regulaminu.
 4. Konkurencja dla narciarzy przeprowadzona zostanie w czterech grupach wiekowych dziewcząt i chłopców:

I grupa – roczniki 2020, 2019, 2018

II grupa – roczniki 2017, 2016, 2015

III grupa – roczniki 2014, 2013, 2012

IV grupa – roczniki 2011, 2010.

– Konkurencja slalom gigant dla snowboardzistów przeprowadzona zostanie w dwóch grupach wiekowych bez podziału na płcie:

I grupa – roczniki 2020 – 2015

II grupa – roczniki 2014 – 2010

– Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji kategorii wiekowych w zależności od ilości uczestników.

– Organizator zastrzega możliwość dopuszczenia do zawodów ograniczonej liczby zawodników.

– Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej konkurencji (narty lub snowboard).

 1. Wstępne zgłoszenia do zawodów następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie ligakubusiowegonarciarza.pl. Zgłoszenie online powinno być dokonane do godz. 16 dnia poprzedzającego zawody. Wstępnego zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny zawodnika.

Po wstępnym zgłoszeniu do zawodów drogą elektroniczną konieczne jest ostateczne pisemne potwierdzenie udziału przez rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika w dniu imprezy od godziny 08:30 do godziny 10:00 w biurze zawodów.

– Udział w zawodach jest nieodpłatny.

– Zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu każdej edycji zawodów do godziny 10:00.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 2. a) imię i nazwisko zawodnika;
 3. b) rok urodzenia zawodnika.
 4. c) imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego zawodnika;
 5. d) zgodę rodzica lub opiekunów prawnych [na piśmie do wypełnienia w biurze zawodów] na udział w zawodach;
 6. e) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o akceptacji niniejszego regulaminu oraz o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
 7. W zawodach mogą wziąć udział osoby spełniające następujące kryteria:

– Posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności narciarskie / snowboardowe,

– Posiadają założony kask

– Brak im przeciwwskazań zdrowotnych,

– Posiadają karnet/bilet danej stacji narciarskiej lub karnet PINGWIN PASS na wszystkie stacje narciarskie,

– Posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie do przedłożenia w biurze zawodów.

 1. Warunkiem wystartowania w zawodach jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez rodzica lub opiekuna prawnego.

– Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko, organizator zaleca ubezpieczenie od NNW.

– Wszyscy zawodnicy oglądający trasę i startujący w zawodach mają obowiązek jazdy w zapiętych kaskach narciarskich. Zawodnicy bez kasku nie będą dopuszczeni do startu.

– Zawodnicy oglądający trasę przed startem zawodów muszą mieć widoczne numery startowe.

– Uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do poleceń osób obsługujących zawody z ramienia organizatora.

– Uczestnicy zawodów są zobowiązani do zachowania należytej ostrożności, w szczególności do powstrzymania się od działań i zaniechań mogących narazić innych uczestników lub obsługę na utratę zdrowia bądź życia.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników i ich umiejętności narciarskie.

– W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku łamania zasad regulaminu lub w rażący sposób nie respektowania ogólnie przyjętych norm sportowych obsługa organizatora zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu w zawodach.

– Organizator może dopuścić do startu w zawodach osoby poza konkurencją według swojego uznania.

– Organizator powołuje komisję sędziowską.

 1. Zawodnicy startują począwszy od najmłodszej grupy wiekowej dziewcząt i chłopców.
 2. Start każdej edycji zawodów zaplanowany jest na godzinę 10:30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany godziny startu zawodów.
 3. Nagrody:

– Trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej otrzyma medale oraz nagrody ufundowane przez sponsorów w postaci gadżetów rzeczowych o wartości do 400 zł.

– Zawodnicy którzy uzyskali w swoich kategoriach miejsca od 1 do 6 otrzymają pamiątkowe dyplomy.

– Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe medale za uczestnictwo w zawodach.

– Organizator może przyznać nagrody także w innych kategoriach, według swojego i sponsorów uznania.

– Ceremonia rozdania nagród odbywa się w II turach. Dla pierwszych dwóch kategorii wiekowych ok godziny 13:00, dla pozostałych ok godziny 14:00.

 1. Karnet na wyciąg:

Każdy zarejestrowany zawodnik powinien posiadać bilet/ karnet umożliwiający korzystanie z wyciągów narciarskich w danym ośrodku

 1. Klasyfikacja generalna:

– Za udział w każdej edycji zawodów pierwsza 14 otrzymuje dodatkowe punkty liczone do klasyfikacji generalnej:

 

Miejsce

ilość punktów

1 20
2 17
3 15
4 13
5 10
6 9
7 8
8 7
9 6
10 5
11 4
12 3
13 2
14 1

 

– Organizator nie dopuszcza sytuacji, w której zawodnicy mają miejsce ex aequo.

– W sytuacji gdy zawodnicy w klasyfikacji generalnej po ostatniej edycji zawodów będą mieli taką samą liczbę punktów, o wyższej pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje zajęte wyższe miejsce w ostatniej edycji zawodów.

 1. Organizator przewiduje osobne puchary i nagrody rzeczowe, które wręczane będą po ostatnich zawodach Ligi w ośrodku Słotwiny w Krynicy Zdroju.

 

§3

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na terenie zawodów spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu oraz niestosowaniem się do poleceń obsługi.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub w jakikolwiek inny sposób utracone przez osoby przebywające na terenie zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jakiegokolwiek mienia będącego własnością osób biorących udział w zawodach.
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów udostępnionych mu w ramach przeprowadzanych zawodów.

4.Uczestnik ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez niego naruszenia wszelkiego rodzaju

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia slalomu, w szczególności w przypadku konieczności dokonania korekcji w ustawieniu tyczek i/lub napraw innych urządzeń.
 2. Protesty:

Możliwe jest składanie pisemnych protestów do organizatora w terminie do 15 minut od ukazania się oficjalnych wyników zawodów, protest może złożyć rodzic lub opiekun prawny zawodnika.

 1. Uwagi końcowe:

– Organizator może wprowadzać zmiany do programu i regulaminu zawodów, informując zawodników w komunikatach przedstartowych i/lub umieszczając te informacje na stronie www.ligakubusiowegonarciarza.pl.

– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków pogodowych i/lub śniegowych, o czym poinformuje na stronie internetowej imprezy: www.ligakubusiowegonarciarza.pl

 

 

Załącznik nr 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów narciarskich „Liga Kubusiowego Narciarza” dalej („Zawody”) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice, NIP: 5512617657 (dalej „Administrator”).
 2. Osobą kontaktową Administratora w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, adres e-mail: iodmarketing@maspex.com.
 3. Dane osobowe uczestników Zawodów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Zawodów, ogłoszenia zwycięzców, odbioru nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami uczestników Zawodów – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych na rzecz marki Kubuś.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Zawodach.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Zawodów, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Zawodach
 6. Dane osobowe będą przekazywane do następujących odbiorców danych osobowych: Organizatorowi Zawodów – prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą OSI Adam Ozaist z siedzibą w Ustroniu (43-450) ul. Grabowa 51; podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Zawodów; podmiotom realizującym wykonanie nagrody; podmiotom wspierającym Administratora w dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, osoba, której dane dotyczą ma w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w tym celu.
 10. Żądanie realizacji w/w praw można zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt. 2.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

nasi partnerzy